Privacyverklaring

 

FnF fiscaal & financieel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw privacy te waarborgen. Daarom gaat FnF fiscaal & financieel zorgvuldig om met persoonsgegevens. FnF fiscaal & financieel houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat FnF fiscaal & financieel in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vraagt om uw uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte is van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren.

FnF fiscaal & financieel is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u na het doornemen van onze privacyverklaring vragen heeft, dan kunt u contact opnemen.

 

Persoonsgegevens

Onder klant wordt verstaan degene met wie FnF fiscaal & financieel een overeenkomst voor dienstverlening is aangegaan. Ten behoeve van de klant kunnen door FnF fiscaal & financieel als verwerker persoonsgegevens worden verwerkt. Daarnaast kan het zijn dat FnF fiscaal & financieel als verwerkingsverantwoordelijke alleen of samen met anderen doel en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door FnF fiscaal & financieel verwerkt met de volgende doelstellingen:

 • Het samenstellen van diverse soorten financiële- en adviesrapportages;
 • Het opstellen en indienen van belastingaangiften
 • Het uitvoeren van overige werkzaamheden zoals overeengekomen met cliënten;
 • Administratieve doeleinden;
 • Onderhoud van contacten met klanten;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;


Grondslag voor het opvragen en verwerken van deze persoonsgegevens is de overeengekomen opdracht van dienstverlening en en de daaruit voortvloeiende bedrijfsvoering die voor een correcte uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is. 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FnF fiscaal & financieel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Geboortedatum van de klant en diens gezin
 • Titelatuur
 • Inkomensgegevens en andere gegevens omtrent de financiële en persoonlijke situatie van de klant ten behoeve van de dienstverlening
 • (Zakelijk) Telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Kopie identiteitsbewijs
 • Geslacht

 

Bijzondere en gevoelige persoonsgegevens

FnF fiscaal & financieel is voor het verzorgen van belastingaangiften, toeslagen en (subsidie)aanvragen volgens de wet verplicht het BSN-nummer te verwerken. Volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is FnF fiscaal & financieel verplicht uw identiteit vast te stellen en het bewijs daarvan te bewaren. Ook geldt deze verplichting vanuit de Wet op de Loonbelasting.

 

Persoonsgegevens van prospect, lobbycontact en/of geïnteresseerde

Persoonsgegevens van prospect, lobbycontact en/of geïnteresseerde worden door FnF fiscaal & financieel verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • Mondelinge toestemming
 • Afgifte visitekaartje
 • Koppeling op LinkedIn of
 • Schriftelijke toestemming

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan FnF fiscaal & financieel de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres.
 • Werkzaam bij organisatie

Uw persoonsgegevens worden door FnF fisaal & financieel opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, lobbycontacten en/of geïnteresseerde.

 

Dienstverlening door derden 
FnF fiscaal & financieel schakelt andere bedrijven in om haar dienstverlening efficiënt, correct en veilig te laten verlopen. Daarbij kan het gaan om bijvoorbeeld leveranciers van software, maar ook kunnen andere subverwerkers worden ingeschakeld voor het uitvoeren van bepaalde werkzaamheden die voortvloeien uit de opdracht, bijvoorbeeld als deze beschikken over specialistische kennis of middelen. De dienstverlening door deze partijen gebeurt onder de verantwoordelijkheid van FnF fiscaal & financieel. Mochten deze bedrijven toegang moeten of kunnen hebben tot uw persoonsgegevens, dan wordt een bewerkersovereenkomst gesloten waarin de afspraken worden vastgelegd die een correcte en veilige verwerking en de geheimhouding van uw persoonsgegevens garanderen. Met het verlenen van een opdracht aan FnF fiscaal & financieel wordt instemming verleend aan het inschakelen van eventuele subverwerkers.

 

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden door FnF fiscaal & financieel nooit zonder uw toestemming doorgegeven aan een derde voor verdere verwerking, behalve als daar een wettelijke verplichting aan ten grondslag ligt. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn bij controle door de Belastingdienst.

Informatie die bestemd is voor de overheid of de bank, zoals belastingaangiften en financiële rapportages worden door FnF fiscaal & financieel uitsluitend doorgegeven op basis van een machtiging die door u is afgegeven.

U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering kan worden verzonden naar het onderstaand contactadres. Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door FnF fiscaal & financieel.

Bewaartermijn

Ongeacht echter het recht tot verwijdering van persoonsgegevens vanuit de AVG schrijft wetgeving omtrent de bewaarplicht voor dat er een wettelijke geldt van 7 of 10 jaar. Gezien deze wettelijke bewaarplicht en andere wet- of (beroeps)regelgeving kan over het algemeen niet worden voldaan aan een eventueel verzoek van de klant tot vernietiging of teruggave van de persoonsgegevens bij einde van de opdracht tot dienstverlening. FnF fiscaal & financieel bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Eventuele kosten van het verzamelen en overdragen van persoonsgegevens bij het eindigen van de opdracht zijn voor rekening van de klant. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de persoonsgegevens.

 

Beveiliging

FnF fiscaal & financieel heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 

Algemene voorwaarden

Op de dienstverlening van FnF fiscaal & financieel zijn de algemene voorwaarden van FnF fiscaal & financieel van toepassing. Door ondertekening van de opdracht tot dienstverlening verklaart de klant in het bezit te zijn van, bekend te zijn met en in te stemmen met deze algemene voorwaarden en met deze privacyverklaring.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met FnF financieel & fiscaal op te nemen.

 

Wijzigingen privacyverklaring
FnF fiscaal & financieel behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Als er significante wijzigingen zijn vanwege nieuwe of gewijzigde wetgeving worden klanten daarover geïnformeerd.

 

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op.

 

Contactgegevens

Klepel 109

7811 KT Emmen

www.fnf-mm.nl

info@fnf-mm.nl